Sociāliā uzņēmējdarbība

Sociālā uzņēmējdarbība ir biznesa veids, kura mērķis ir risināt kādu no sabiedrībais nozīmīgām problēmām. Tas ir bizness ar galveno mērķi – risināt sabiedrībai svarīgu problēmu, radot produktus un pakalpojumus ar augstu sociālo pievienoto vērtību.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀCĪBU CENTRS AUSTRUMI ir tas gods būt par vienu no Latvijas sociāliem uzņēmumiem.

Centra sociālās uzņēmējdarbības mērķis – attīstīt vietējās kopienas kompetences, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību psiholoģiski – emocionālajam atbalstam, izglītojošām un veselību nostiprinošām aktivitātēm.

15.12.2020. ar akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀCĪBU CENTRS AUSTRUMI noslēgts sociālās uzņēmējdarbības programmas Granta līgums Nr. 229876/SU0000181, darbības programmas “ Izaugsmes un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “ Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums “ Atbalsts sociālajai uzņemējdarbībai”, un saskaņā ar šo līgumu tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts NR.9.1.1.3/15/I/001.

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

ESF Logo

PROJEKTS TIEK FINANSĒTS NO EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA

2022.gadā ir notikuši sporta aktivitāšu pasākumi ģimenēm Mātes diena, biedrība „CAMK Latgale”- bērnu motokrosa sporta skola un sporta deju skola “VIVA” organizēja audzēkņu un vecāku pasākumu „Sportojam kopā”. Rēzeknes sākumskolas audzēkņi, skolotāji un vecāki, divas klases organizēja pasākumu „Iepazīsti klasesbiedru”.
Paralēli sporta aktivitātēm bērni socializējas, mācās draudzēties un pavadīt jēgpilni laiku. Fiziskām aktivitātēm piedāvātais aprīkojums ir atbilstošs fiziskās sagatavošanās līmenim un vecuma grupai.
Bērni no 5 līdz 12.gadiem fiziskajām aktivitātēm izmanto Ninjas šķēršļu joslu, māksīgo alpīnistu sienu, tīklu tuneli un piepūšamo atrakciju. Bērni no 2- 4 gadiem nodarbojas attiecīgos spēļu laukumos.
Periodiski tiek organizētas aerobikas nodarbību grupas.

Fiziskās aktivitātes veicina veselīga dzīvesveida popularizēšanu ģimenēs un veido veselīgus ieradumus ikdienā. Kopumā centrs veicina ģimenes kā sabiedrības kopienas stabilitāti un veido tradīciju pavadīt laiku kopā, kā arī stiprina ģimenes kopīgās vērtības. Centra pieejamība, pakalpojumu klāsts rada pozitīvu ietekmi sabiedrībā, nodrošinot jēgpilnu kopā būšanu vecvecākiem, vecākiem un bērniem.


ATSAUKSMES no mūsu anketas

2021/12/15 9:45

Novembrī un decembrī piedalījos fizisko aktivitāšu nodarbībās attālināti. Nevarēju iedomāties, ka tas ir tik interesanti un  emocionāli. Guvu patiesu prieku un dažu labu padomu fizisko nodarbību veikšanā. Silvija

2021/12/17 18:04

Fiziskās nodarbības un komunicēšanās ar treneri un grupas biedriem ļoti palīdzēja mājassēdes laikā. Esmu  viena pati dzīvoklī, kur varu vai nu skatīties TV vai klausīties radio. Viena es nekad nebūtu tā vingrojusi un lēkājusi, bet redzot, kaut vai datora ekrānā, ko dara pārējie, es labprāt darīju līdzi un guvu fizisku slodzi un emocionālu piepildījumu, un atslābumu  izolācijas laikā. Antra

2021/12/18 20:45

Malači!  Es labprāt piedalos šādos attālinātos pasākumos, jo tas ir par velti un komuncēt, vingrot un lēkāt kompānijā ir jautrāk un interesantāk. Es arī turpmāk gribētu būt jūsu dalībniece. Kristīne

2021/12/28 18:33

Fiziskās aktivitātes un komunikācija šajās nodarbībās ļāva man izvairīties no depresijas. Es jutu, ka piederu  pie grupas, neesmu viena. Gaidu ar nepacietību jaunu nodarbību.  Šajā izolācijas laikā  vismaz kāda savādāka nodarbe tika piedāvāta. Agnese


Arhīvs

2016.gadā sadarbībā ar biedrību “Lauku iniciatīva” uzsākām īstenot sociālā atbalsta projektu. Biedrība piesaistīja psihologu, valodu pedagogus un datorspeciālistu ar pedagoga kvalifikāciju, mēs nodrošinājām materiāli – tehnisko bāzi un sniedzām finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis: Paaugstināt interesentu pašapziņu, konkurētspēju un motivāciju darba meklēšanā, tādējādi veicināt sociāli neaizsargāto cilvēku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, radot daudzveidīgas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas iespējas iesaistīties darba tirgū vai uzņēmējdarbībā.

Projekta uzdevumi: uzlabot projektā iesaistīto personu zināšanas konkrētā jomā, sniegt psiholoģisku palīdzību un konsultācijas, pilnveidot komunikācijas prasmes, uzlabot praktiskās iemaņas.

Plānotie rezultāti: projektā iesaistītas vismaz 100 personas, sniegtas vismaz 200 mācību stundas angļu valodā, vācu valodā, latviešu valodā, vismaz 50, projektā iesaistīto personu, ir apmeklējuši psihologu, vismaz 30 interesentiem uzrakstīti CV un motivācijas vēstules, apmeklētas darba intervijas, vismaz 10 ir iekārtojušies darbā vai uzsākuši mācības, vismaz 1 ir atvēris savu uzņēmumu.

ATSAUKSMES no mūsu anketas

2016/06/20 17:33

Laika periodā no 2016. gada marta līdz jūnijam piedalījos bezmaksas kursos, lai apgūtu datorprasmes. Iegūtās zināšanas man palīdzēja iekārtoties darbā. paldies par iespēju mācīties.
Anita

2016/07/10 14:20

2016.gadā Mācību centra Austrumi vadītāja man ieteica iesaistīties biedrības “Lauku iniciatīva” projektā, kur apmeklēju vairākas psihologa nodarbības, kas lika aizdomāties par savas uzņēmējdarbības atvēršanu. Pašreiz esmu uzņēmuma valdes loceklis un izsaku pateicību projekta pedagogiem par palīdzību.
Edgars

2016/07/11 11:31

Paldies par zināšanām un praktisko pieredzi mācību centra Austrumi organizētajās bezmaksas apmācībās.
Vitālijs

2016/07/20 18:11

Pateicoties apmācību programmai mācību centrā Austrumi un organizētajos bezmaksas kursos esmu atradusi labi apmaksātu darbu.
Regīna


 

Pieteikums aerobikas nodarbībām